Wednesday, September 17, 2014

MATLAMAT DAN TUJUAN MATA PELAJARAN TITAS

Dr Burhanuddin Jalal SALAH satu mata pelajaran wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar di IPTA dan IPTS di Malaysia pada hari ini adalah mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Tumpua utama kandungan kursus ini ialah terhadap ilmu ketamadunan dan pengetahuan tentang tamadun-tamadun besar dunia iaitu tamadun Islam, tamadun Melayu, tamdun India dan juga tamadun Cina. Kursus ini turut menyediakan pemikiran dan kesedaran kepada para pelajar tentang apa yang sebenarnya yang berlaku dalam sejarah tamadun umat manusia khususnya di sebelah Asia bahasa yang berlaku bukanlah pertembungan dan konflik tamadun tetapi sebaliknya interaksi membangun, pertukaran idea dan budaya hasil dari proes pinjam memimjam antara tamadun. Subjek TITAS juga diharap dapat menyumbang kepada keharmonian agama dan kaum sekiranya kesedaran mendalam terhadap kepentingan nilai-nilai bersama sebagai faktor penyatuan masyarakat dan kesedaran mendalam terhadap kepentingan perbezaan dan pelbagaian sebagai punca kejayaan dan kekuatan.

Sunday, September 14, 2014

MEMPERKAYA PENDEKATAN DAKWAH

Oleh Dr Burhanuddin Jalal ISU dakwah tetap relevan dan sentiasa diperbincangkan. Usaha-usaha dakwah juga terus dikembangkan dalam pelbagai sudut, aspek, pendekatan dan juga pelbagai media digunakan termasuk penggunaan media baru. Di peringkat media elektronik usaha-usaha untuk melahirkan ikon pendakwah muda dan baru kian rancak. Program realiti seperti program 'iman muda', 'dai mallienia' atau pun program Pencetus ummah yang melahirkan pendakwah Mamu dan Yeop turut menghangatkan usaha-usaha dan syiar Islam untuk terus digerakkan dibumi Malaysia, di sinilah lahirnyanya sebuah cinta. Artikel tersebut telah disiarkan dalam akhbar Berita Harian pada 8 September 2014 dan mungkin boleh diperbincangkan untuk manfaat dan kemajuan usaha dakwah Islamiah.

Thursday, July 24, 2014

BERHIJRAH KE DUNIA AKADEMIK

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal Mulai 1 Julai 2014 lalu penulis telah mula bertugas di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Menjadi harapan penulis untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang akademik ini dalam erti kata menjadi 'pensyarah' yang baik dan berkesan serta mampu untuk menyumbang kepada UPNM khususnya dan juga negara amnya. Ini penting untuk turut sama berganding dengan kepimpinan UPNM untuk merealisasikan misi mewujudkan "intelectual leaders of Characters". Doakan penulis untuk tabah dan mdempunyai kekuatan bagi mengharungi cabaran baru ini. Selamat menyambut Aidil Fitri Maaf zahir Batin.

Wednesday, May 7, 2014

BICARA DAKWAH KE 15 JPDK UKM

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal

Penulis telah membentangkan kertas kerja bertajuk "Peranan Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) Sebagai Organisasi Dakwah Dan Usaha Pengukuhan Daya Juang Anggota Angkatan Tentera Malaysia" dalam Bicara dakwah ke15 Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam pada 6 Mei 2014 bertempat di Bilik Majlis, Canselori UKM Bangi. Abstak kertas kerja adalah seperti berikut:


ABSTRAK: Organisasi dakwah merupakan salah satu organisasi yang mengumpulkan pelbagai lapis sumber manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang. Kepelbagaian individu manusia ini bukan untuk dikumpulkan untuk meramaikan bilangan ahli dalam organisasi dakwah semata-mata tetapi kepelbagaian manusia ini perlu diuruskan dengan baik agar kepakaran serta potensi mereka dalam bidang masing-masing dapat dimanfaatkan dan disusun atur untuk maslahat dan kepentingan dakwah. Dalam konteks ini institusi Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah menubuhkan Kor Agama Angkatan Tentera pada tahun 1985, sebagai usaha untuk membina penghayatan Islam dalam kalangan anggotanya membentuk kekuatan anggota dari aspek spritual dan mental agar mempunyai daya tempur yang kuat bagi mempertahankan agama, bangsa dan negara. Oleh yang demikian, kertas ini ingin melihat sejauh manakah penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM berdasarkan usaha-usaha dakwah dan pendidikan Islam yang telah dilaksanakan oleh Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia melalui program Dasar Pembinaan Mental dan Kerohanian Islam ATM. Kajian perpustakaan, kaedah soal selidik, temu bual dan pemerhatian telah digunakan bagi memperoleh data berkaitan dengan penghayatan Islam anggota ATM. Kajian soal selidik telah dijadikan instrumen kajian lapangan untuk melihat sejauh mana penghayatan Islam dari aspek akidah, ibadah dan juga akhlak. Kajian telah dilakukan terhadap 383 orang responden anggota ATM yang telah dijadikan sampel kajian. Teknik pengambilan sampel secara rambang telah digunakan dan keseluruhan hasil kajian telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16 secara deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM adalah tinggi dan ini membuktikan bahawa usaha-usaha Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (KAGAT) untuk membina penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM tercapai.Bagi pengunjung blog yang berhasrat untuk mendapat kertas penuh sila kunjungi: bicaradakwahjpdk.blogspot.com.

Tuesday, April 22, 2014

STRATEGI DAKWAH KAGAT DALAM ATM TERUS DIPERKUKUH

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal
Rencana di atas telah disiarkan dalam akhbar Utusan Malaysia pada 16 April 2014 sempena dengan sambulan ulang tahun KAGAT ke 29. Pada pengamatan penulis tidak ramai dalam kalangan warga KAGAT yang 'response' terhadap rencana tersebut. Adakah warga KAGAT tidak membacanya atau  terus meninggalkan ahbar harian tempatan? Mohon pandangan warga KAGAT kalau terbaca tulisan ini. Terima kasih.

Thursday, March 27, 2014

MENGUASAI ILMU PERBANDINGAN AGAMA


Oleh: Dr Burhanuddin Jalal

SEJAUH manakah para pendakwah kita  telah menguasai ilmu perbandingan agama? Perlu  diakui bahawa masyarakat Malaysia atau masyarakat  dunia pada hari ini hidup di tengah kemajmukan agama, bangsa dan budaya. Demi mewujudkan keharmonian dan kerukunan hidup, pemahaman dan saling mengormati dalam aspek agama amat penting.  Kegagaalan mengurus kemajmukan dalam aspek agama, budaya dan juga bangsa akan memberi kesan kemusnahan yang jelas terhadap keseimbangan hidup sejagat..

Salah satu aspek yang penting untuk menghadapi kepelbagaian ini ialah dengan memahami atau mengetahui ilmu perbandingan agama. Namun demikian, sejauh manakah para pendakwah telah terdedah dengan ilmu perbandingan agama. Pada rata-ratanya kita masih belum menguasai ilmu perbandingan ini secara jelas dan berkemahiran tinggi, walaupun terdapat sebahagian besar  dari para pendakwah  yang telah terdedah dengan ilmu ini. Menurut  Ghazali Basri (2013) dalam bukunya  Ilmu Perbandingan Agama – Satu Pengenalan’, terdapat  lima persediaan yang perlu  bagi setiap individu untuk  mempelajari ilmu perbandingan agama.

·                     Penguasaan bahasa. Disebabkan sifat sesebuah agama yang menjadi anutan seseorang itu bukan sahaja melibatkan aspek keimanan bahkan menyangkut soal amalan dan tindakan, nilai budaya dan masyarakat sehingga membentuk sebuah sistem kehidupan. Oleh yang demikian, seseorang itu perlu mempersiapkan kemampuan inteleknya dengan  menguasai sebanyak  mungkin  tentang agama tersebut. Pengusaan tersebut termasuklah dalam aspek penguasaan bahasa dan juga aspek peristilahannya seperti bagi agama Hindu Bahasa Sanskrit, agama Buddha Bahasa Pali, agama Yahudi Bahasa  Hebrew dan Bahasa Arab bagi agama Islam.

·                     Memahami secara objektif. Persiapan emosi dan perasaan yang dapat mendorong kepada ikut serta dalam agama yang dikaji. Perkataan turut serta (participate) bukan maksud simpati atau mengimani ajaran agama tersebut, tetapi ia memahami secara objektif yang tiada unsur bias atau diskriminatif dalam memahaminya,. Umumnya setiap orang yang beriman dan beramal dengan agmanya akan bersikap eksklusif terhadap agama anutannya. Dengan sikap eksklusif ini seseorang akan mengatakan agamanya terbaik berbanding dengan  agama orang lain.

·                     Bersikap terbuka. Kesediaan untuk bersikap terbuka dan konstruktif dalam memahami agama-agama lain.  Lazimnya dalam kajian perbandingan agama, pengkaji akan sentiasa membandingkan (sama ada mahu mencari persamaan atau sebaliknya) apabila membincangkan sesuatu aspek. Dalam hal inilah akan wujud ruang untuk memperkaya maklumat atau pengalaman sama ada untuk dirinya (agama anutannya) sendiri atau bagi orang yang menganut agamanya.

·                     Anutan agama yang kuat. Pengkaji ilmu perbandingan agama hendaklah mempunyai anutan agama yang kuat. Penghayatan agama atau anutan agama yang kuat bermaksud gabungan antara ilmu (teori) dengan amalan (praktik). Dalam perkataan lain, seseorang itu mestilah seorang yang beramal dengan ajaran agama yang dianutnya. Dunia kesarjaanaan membuktikan  bahawa penyelidik atau penulis agama yang bukan agamanya, contohnya  sebagai  seeorang ateis, didapati tulisannya tidak dapat memberikan gambaran sepenuhnya tentang agama yang ditulisnya. Sebagai contoh, Cliford Geertz sarjana Belanda yang menulis buku mengenai masyarakat Islam dalam kalangan orang Jawa telah gagal memberikan gambaran masyarakat Islam yang dikaji, kerana beliau bukan seorang Muslim yang benar-benar mengusai ajaran, perasan dan pemikiran orang Islam.

·                     Bersikap toleransi. Perlu mempunyai sikap tasamuh atau toleransi terutama berkaitan dengan hal-hal yang menyentuh prinsip agama anutan pengkaji. Dalam hal inilah wujudnya pendekatan ‘epoche’ dalam kaedah ilmu perbandingan agama yang bermaksud penangguhan member hukuman atau membuat penilaian mengenai apa juga aspek yang menyangkut agama yang dikaji. Penangguhan ini mungkin mempunyai tenpoh tertentu.

Sesunguhnya lima aspek yang dinyatakan di atas amat penting bagi para pendakwah atau dalam kalangan kita yang berminat untuk memahami dan mengkaji agama lain khususnya dalam usaha untuk menangkis pelbagai dakyah agama lain, tambahan pula pada masa kini isu-isu semasa  agama seperti pluralisme agama,isu kalimah Allah,  Kristianisasi dan juga isu-isu lain sering menjadi pertikaian dan ketidak fahaman isu berkaitan. Selain dari itu menguasai ilmu perbandingan agama dalam kalangan pendakwah dapat dijadikan  satu kekuatan tambahan untuk melakukan dakwah Islamiah iaitu dakwah kepada orang Islam serta dakwah Islahiah, dakwah kepada sesama Islam dengan lebih berjaya dan berkesan serta dapat menepati apa yang telah difirmankan oleh Allah melalui firmanNya dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang Engkau serukan itu), dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk
__________ 
Rencana telah disiarkan dalam Berita Harian 25 Mac 2014

Thursday, January 30, 2014

ADAB DAN TUJUAN PENDIDIKAN


Konsep adab dalam Islam disampaikan oleh Prof. Naquib al-Attas. Menurut Prof. Naquib, adab adalah “pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam rencana susunan berperingkat martabat dan darjat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta.”  
           
 Lebih jauh, Prof. Naquib menjelaskan, bahwa jatuh-bangunnya umat Islam, tergangtung sejauh mana mereka dapat memahami dan menerapkan konsep adab ini dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, pakar filsafat Islam dan sejarah Melayu ini menjelaskan,

”Ta’rif adab yang dikemukakan di sini dan yang lahir dari pengertian Islam, dengan sendirinya menjelaskan bukan sahaja harus dia itu ditujukan maksud pengenaannya pada bangsa insani belaka; bahkan dia juga harus dikenakan pada keseluruhan alam tabi’i dan alam ruhani dan alam ilmi. Sebab, adab itu sesungguhnya suatu kelakuan yang harus diamalkan atau dilakukan terhadap diri, dan yang berdasarkan pada ilmu, maka kelakuan atau amalan itu bukan sahaja harus ditujukan kepada sesama insani, bahkan pada kenyataan makhluk jelata, yang merupakan ma’lumat bagi ilmu. Tiap sesuatu atau seseorang memiliki hak yang meletakkannya pada keadaan atau kedudukan yang sesuai bagin keperluannya. Ilmulah, dibimbing serta diyakini oleh hikmat, yang memberitahu atau memperkenalkan sehingga ketara tentang hak yang mensifatkan sesuatu atau seseorang itu; dan keadilan pula yang menjelaskan hukum tentang di manakah atau bagaimanakah letak keadaan atau kedudukannya. Apabila faham adab itu dirujukkan kepada sesama insan, maka dia bermaksud pada kesusilaan akhlakiah yang mencarakan kewajiban diri berperangai mengikut keperluan haknya dalam susunan berperingkat darjat yang terencana, umpamanya, dalam keluarga, dalam musharakat, dalam berbagai corak pergaulan kehidupan. Apabila dia dirujukkan pada alam ilmi pula, maka dia bermaksud  pada ketertiban budi menyesuaikan haknya pada rencana susunan berperingkat martabat yang mensifatkan ilmu; umpamanya pengenalan serta pengakuan akan ilmu bahawa dia itu tersusun  taraf keluhuran serta keutamannya, dari yang bersumber pada wahyu ke yang berpunca pada perolehan dan perolahan akal; dari yang fardu ain ke yang fardu kifayah; dari yang merupakan hidayah bagi kehidupan ke yang merupakan kegunaan amali baginya. Dan adab terhadap ilmu itu iaitu mengenali serta mengakui taraf keluhuran serta keutamaan yang terencana pada ilmu, nescaya dapat menghasilkan dalam diri pencapaian yang seksama terhadap meramukan, menurut taraf keperluannya, pelbagai macam ilmu yang membina keadilan dalam diri. Dan keadilan dalam diri itu menyesuaikan haknya pada kewajiban membimbingnya ke arah pengenalan serta pengakuan akan ilmu yang bersumberkan wahyu, yang menyesuaii hak diri jua, dan yang dengannya dapat menjelmakan akibat amali dalam diri sehingga menyelamatkannya dunia-akhirat.” .