Thursday, July 24, 2014

BERHIJRAH KE DUNIA AKADEMIK

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal Mulai 1 Julai 2014 lalu penulis telah mula bertugas di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Menjadi harapan penulis untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang akademik ini dalam erti kata menjadi 'pensyarah' yang baik dan berkesan serta mampu untuk menyumbang kepada UPNM khususnya dan juga negara amnya. Ini penting untuk turut sama berganding dengan kepimpinan UPNM untuk merealisasikan misi mewujudkan "intelectual leaders of Characters". Doakan penulis untuk tabah dan mdempunyai kekuatan bagi mengharungi cabaran baru ini. Selamat menyambut Aidil Fitri Maaf zahir Batin.

Wednesday, May 7, 2014

BICARA DAKWAH KE 15 JPDK UKM

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal

Penulis telah membentangkan kertas kerja bertajuk "Peranan Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) Sebagai Organisasi Dakwah Dan Usaha Pengukuhan Daya Juang Anggota Angkatan Tentera Malaysia" dalam Bicara dakwah ke15 Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam pada 6 Mei 2014 bertempat di Bilik Majlis, Canselori UKM Bangi. Abstak kertas kerja adalah seperti berikut:


ABSTRAK: Organisasi dakwah merupakan salah satu organisasi yang mengumpulkan pelbagai lapis sumber manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang. Kepelbagaian individu manusia ini bukan untuk dikumpulkan untuk meramaikan bilangan ahli dalam organisasi dakwah semata-mata tetapi kepelbagaian manusia ini perlu diuruskan dengan baik agar kepakaran serta potensi mereka dalam bidang masing-masing dapat dimanfaatkan dan disusun atur untuk maslahat dan kepentingan dakwah. Dalam konteks ini institusi Angkatan Tentera Malaysia (ATM) telah menubuhkan Kor Agama Angkatan Tentera pada tahun 1985, sebagai usaha untuk membina penghayatan Islam dalam kalangan anggotanya membentuk kekuatan anggota dari aspek spritual dan mental agar mempunyai daya tempur yang kuat bagi mempertahankan agama, bangsa dan negara. Oleh yang demikian, kertas ini ingin melihat sejauh manakah penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM berdasarkan usaha-usaha dakwah dan pendidikan Islam yang telah dilaksanakan oleh Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia melalui program Dasar Pembinaan Mental dan Kerohanian Islam ATM. Kajian perpustakaan, kaedah soal selidik, temu bual dan pemerhatian telah digunakan bagi memperoleh data berkaitan dengan penghayatan Islam anggota ATM. Kajian soal selidik telah dijadikan instrumen kajian lapangan untuk melihat sejauh mana penghayatan Islam dari aspek akidah, ibadah dan juga akhlak. Kajian telah dilakukan terhadap 383 orang responden anggota ATM yang telah dijadikan sampel kajian. Teknik pengambilan sampel secara rambang telah digunakan dan keseluruhan hasil kajian telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 16 secara deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM adalah tinggi dan ini membuktikan bahawa usaha-usaha Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia (KAGAT) untuk membina penghayatan Islam dalam kalangan anggota ATM tercapai.Bagi pengunjung blog yang berhasrat untuk mendapat kertas penuh sila kunjungi: bicaradakwahjpdk.blogspot.com.

Tuesday, April 22, 2014

STRATEGI DAKWAH KAGAT DALAM ATM TERUS DIPERKUKUH

Oleh: Dr Burhanuddin Jalal
Rencana di atas telah disiarkan dalam akhbar Utusan Malaysia pada 16 April 2014 sempena dengan sambulan ulang tahun KAGAT ke 29. Pada pengamatan penulis tidak ramai dalam kalangan warga KAGAT yang 'response' terhadap rencana tersebut. Adakah warga KAGAT tidak membacanya atau  terus meninggalkan ahbar harian tempatan? Mohon pandangan warga KAGAT kalau terbaca tulisan ini. Terima kasih.

Thursday, March 27, 2014

MENGUASAI ILMU PERBANDINGAN AGAMA


Oleh: Dr Burhanuddin Jalal

SEJAUH manakah para pendakwah kita  telah menguasai ilmu perbandingan agama? Perlu  diakui bahawa masyarakat Malaysia atau masyarakat  dunia pada hari ini hidup di tengah kemajmukan agama, bangsa dan budaya. Demi mewujudkan keharmonian dan kerukunan hidup, pemahaman dan saling mengormati dalam aspek agama amat penting.  Kegagaalan mengurus kemajmukan dalam aspek agama, budaya dan juga bangsa akan memberi kesan kemusnahan yang jelas terhadap keseimbangan hidup sejagat..

Salah satu aspek yang penting untuk menghadapi kepelbagaian ini ialah dengan memahami atau mengetahui ilmu perbandingan agama. Namun demikian, sejauh manakah para pendakwah telah terdedah dengan ilmu perbandingan agama. Pada rata-ratanya kita masih belum menguasai ilmu perbandingan ini secara jelas dan berkemahiran tinggi, walaupun terdapat sebahagian besar  dari para pendakwah  yang telah terdedah dengan ilmu ini. Menurut  Ghazali Basri (2013) dalam bukunya  Ilmu Perbandingan Agama – Satu Pengenalan’, terdapat  lima persediaan yang perlu  bagi setiap individu untuk  mempelajari ilmu perbandingan agama.

·                     Penguasaan bahasa. Disebabkan sifat sesebuah agama yang menjadi anutan seseorang itu bukan sahaja melibatkan aspek keimanan bahkan menyangkut soal amalan dan tindakan, nilai budaya dan masyarakat sehingga membentuk sebuah sistem kehidupan. Oleh yang demikian, seseorang itu perlu mempersiapkan kemampuan inteleknya dengan  menguasai sebanyak  mungkin  tentang agama tersebut. Pengusaan tersebut termasuklah dalam aspek penguasaan bahasa dan juga aspek peristilahannya seperti bagi agama Hindu Bahasa Sanskrit, agama Buddha Bahasa Pali, agama Yahudi Bahasa  Hebrew dan Bahasa Arab bagi agama Islam.

·                     Memahami secara objektif. Persiapan emosi dan perasaan yang dapat mendorong kepada ikut serta dalam agama yang dikaji. Perkataan turut serta (participate) bukan maksud simpati atau mengimani ajaran agama tersebut, tetapi ia memahami secara objektif yang tiada unsur bias atau diskriminatif dalam memahaminya,. Umumnya setiap orang yang beriman dan beramal dengan agmanya akan bersikap eksklusif terhadap agama anutannya. Dengan sikap eksklusif ini seseorang akan mengatakan agamanya terbaik berbanding dengan  agama orang lain.

·                     Bersikap terbuka. Kesediaan untuk bersikap terbuka dan konstruktif dalam memahami agama-agama lain.  Lazimnya dalam kajian perbandingan agama, pengkaji akan sentiasa membandingkan (sama ada mahu mencari persamaan atau sebaliknya) apabila membincangkan sesuatu aspek. Dalam hal inilah akan wujud ruang untuk memperkaya maklumat atau pengalaman sama ada untuk dirinya (agama anutannya) sendiri atau bagi orang yang menganut agamanya.

·                     Anutan agama yang kuat. Pengkaji ilmu perbandingan agama hendaklah mempunyai anutan agama yang kuat. Penghayatan agama atau anutan agama yang kuat bermaksud gabungan antara ilmu (teori) dengan amalan (praktik). Dalam perkataan lain, seseorang itu mestilah seorang yang beramal dengan ajaran agama yang dianutnya. Dunia kesarjaanaan membuktikan  bahawa penyelidik atau penulis agama yang bukan agamanya, contohnya  sebagai  seeorang ateis, didapati tulisannya tidak dapat memberikan gambaran sepenuhnya tentang agama yang ditulisnya. Sebagai contoh, Cliford Geertz sarjana Belanda yang menulis buku mengenai masyarakat Islam dalam kalangan orang Jawa telah gagal memberikan gambaran masyarakat Islam yang dikaji, kerana beliau bukan seorang Muslim yang benar-benar mengusai ajaran, perasan dan pemikiran orang Islam.

·                     Bersikap toleransi. Perlu mempunyai sikap tasamuh atau toleransi terutama berkaitan dengan hal-hal yang menyentuh prinsip agama anutan pengkaji. Dalam hal inilah wujudnya pendekatan ‘epoche’ dalam kaedah ilmu perbandingan agama yang bermaksud penangguhan member hukuman atau membuat penilaian mengenai apa juga aspek yang menyangkut agama yang dikaji. Penangguhan ini mungkin mempunyai tenpoh tertentu.

Sesunguhnya lima aspek yang dinyatakan di atas amat penting bagi para pendakwah atau dalam kalangan kita yang berminat untuk memahami dan mengkaji agama lain khususnya dalam usaha untuk menangkis pelbagai dakyah agama lain, tambahan pula pada masa kini isu-isu semasa  agama seperti pluralisme agama,isu kalimah Allah,  Kristianisasi dan juga isu-isu lain sering menjadi pertikaian dan ketidak fahaman isu berkaitan. Selain dari itu menguasai ilmu perbandingan agama dalam kalangan pendakwah dapat dijadikan  satu kekuatan tambahan untuk melakukan dakwah Islamiah iaitu dakwah kepada orang Islam serta dakwah Islahiah, dakwah kepada sesama Islam dengan lebih berjaya dan berkesan serta dapat menepati apa yang telah difirmankan oleh Allah melalui firmanNya dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang Engkau serukan itu), dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk
__________ 
Rencana telah disiarkan dalam Berita Harian 25 Mac 2014

Thursday, January 30, 2014

ADAB DAN TUJUAN PENDIDIKAN


Konsep adab dalam Islam disampaikan oleh Prof. Naquib al-Attas. Menurut Prof. Naquib, adab adalah “pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam rencana susunan berperingkat martabat dan darjat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta.”  
           
 Lebih jauh, Prof. Naquib menjelaskan, bahwa jatuh-bangunnya umat Islam, tergangtung sejauh mana mereka dapat memahami dan menerapkan konsep adab ini dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, pakar filsafat Islam dan sejarah Melayu ini menjelaskan,

”Ta’rif adab yang dikemukakan di sini dan yang lahir dari pengertian Islam, dengan sendirinya menjelaskan bukan sahaja harus dia itu ditujukan maksud pengenaannya pada bangsa insani belaka; bahkan dia juga harus dikenakan pada keseluruhan alam tabi’i dan alam ruhani dan alam ilmi. Sebab, adab itu sesungguhnya suatu kelakuan yang harus diamalkan atau dilakukan terhadap diri, dan yang berdasarkan pada ilmu, maka kelakuan atau amalan itu bukan sahaja harus ditujukan kepada sesama insani, bahkan pada kenyataan makhluk jelata, yang merupakan ma’lumat bagi ilmu. Tiap sesuatu atau seseorang memiliki hak yang meletakkannya pada keadaan atau kedudukan yang sesuai bagin keperluannya. Ilmulah, dibimbing serta diyakini oleh hikmat, yang memberitahu atau memperkenalkan sehingga ketara tentang hak yang mensifatkan sesuatu atau seseorang itu; dan keadilan pula yang menjelaskan hukum tentang di manakah atau bagaimanakah letak keadaan atau kedudukannya. Apabila faham adab itu dirujukkan kepada sesama insan, maka dia bermaksud pada kesusilaan akhlakiah yang mencarakan kewajiban diri berperangai mengikut keperluan haknya dalam susunan berperingkat darjat yang terencana, umpamanya, dalam keluarga, dalam musharakat, dalam berbagai corak pergaulan kehidupan. Apabila dia dirujukkan pada alam ilmi pula, maka dia bermaksud  pada ketertiban budi menyesuaikan haknya pada rencana susunan berperingkat martabat yang mensifatkan ilmu; umpamanya pengenalan serta pengakuan akan ilmu bahawa dia itu tersusun  taraf keluhuran serta keutamannya, dari yang bersumber pada wahyu ke yang berpunca pada perolehan dan perolahan akal; dari yang fardu ain ke yang fardu kifayah; dari yang merupakan hidayah bagi kehidupan ke yang merupakan kegunaan amali baginya. Dan adab terhadap ilmu itu iaitu mengenali serta mengakui taraf keluhuran serta keutamaan yang terencana pada ilmu, nescaya dapat menghasilkan dalam diri pencapaian yang seksama terhadap meramukan, menurut taraf keperluannya, pelbagai macam ilmu yang membina keadilan dalam diri. Dan keadilan dalam diri itu menyesuaikan haknya pada kewajiban membimbingnya ke arah pengenalan serta pengakuan akan ilmu yang bersumberkan wahyu, yang menyesuaii hak diri jua, dan yang dengannya dapat menjelmakan akibat amali dalam diri sehingga menyelamatkannya dunia-akhirat.” .

ISLAH TAHUN BARU 2014
IMARAH RABIULAWWAL TIUP SEMANGAT CINTA RASULULLAH
  

Oleh Dr Burhanuddin Jalal

Ibnu Kathir dalam kitab `al-Bidayah wa an-Nihayah' menceritakan mengenai sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Datsinah yang menjadi tawanan dan hendak dibunuh. Sebelum dibunuh, ketua kafir Quraish, Abu Sufyan bin Harb, memberi tawaran kepadanya.Katanya, "Wahai Zaid, jika kamu mahu terlepas daripada pembunuhan ini, kamu gantikan dengan Muhammad, kamu akan terselamat dan boleh kembali kepada keluarga kamu". Zaid berkata, "Demi Allah, aku tidak akan rela Muhammad jadi galang gantiku malah aku juga tidak rela Muhammad tercedera walaupun hanya tertusuk sebilah duri."Apabila mendengar jawapan Zaid, Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah menjumpai seseorang yang mencintai orang lain, seperti cintanya sahabat Muhammad terhadap Muhammad."

Kisah ini adalah bukti keagungan Muhammad SAW serta tingginya kasih sayang dan cinta sahabat terhadap Baginda. Hubungan rapat antara Nabi Muhammad SAW dan sahabat menjadikan cinta dan kasih sayang mereka amat besar. Kini kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW ditunjukkan melalui pelbagai cara termasuk sambutan Maulidur Rasul yang dianjurkan baru-baru ini dan masih diraikan sepanjang Rabiulawal.

Amalan mudah dianjurkan untuk mengeratkan hubungan dengan Baginda SAW ialah berselawat kepadanya kerana Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad SAW). Wahai orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya". (Surah al-Ahzab, ayat 56)

Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kali umatku mengirim salam kepadaku, setelah aku tiada, Jibril menyampaikannya kepadaku laluku jawab `Waalaihi salam', semoga keselamatan dan kesejahteraan Allah kepadanya". Perasaan kasih kepada junjungan Nabi Muhammad SAW turut dipelbagaikan melalui penganjuran majlis zikir yang tidak dinafikan mendapat sambutan baik daripada umat Islam pelbagai lapisan umur serta latar belakang.

Pada masa sama, program dianjurkan mengambil pendekatan saling mengingatkan umat Islam pentingnya berpegang kepada ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga peringatan itu menyemarakkan semangat kita untuk mencontohi Baginda dalam setiap aspek kehidupan.


Sambutan Maulidur Rasul bertujuan membangkitkan semangat umat Islam dianjurkan pada zaman Salahuddin al-Ayubi ketika umat Islam berjuang mempertahankan Islam daripada serangan tentera salib. Salahuddin al-Ayubi telah mengeluarkan arahan menganjurkan majlis memperingati kelahiran Nabi Muhammad bermula tahun 580 Hijrah atau 1184 Masihi pada setiap 12 Rabiul. Awalnya cadangan Salahuddin itu ditentang oleh ulama.

Antara program dilaksanakan Salahuddin adalah pertandingan penulisan riwayat Nabi berserta pujian menggunakan bahasa yang indah. Pemenang pertandingan itu ialah Syeikh Jaafar al Barzanji, dan karyanya dikenali sebagai kitab al-Barzanji. Kitab itu terkenal di nusantara dan sering dibaca serta diperdengarkan dalam majlis keagamaan khususnya sambutan Maulidur Rasul.

Ternyata usaha Salahuddin itu mempunyai kesan besar terhadap umat Islam ketika itu dan pada 1187 Masihi (583 Hijrah), Salahuddin dan tentera Islam berjaya merampas semula Baitulmaqdis dari bangsa Eropah. Semangat kecintaan dan kebangkitan Islam seperti inilah yang dapat dijadikan inspirasi kepada pendakwah untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam dunia dakwah. Kita perlu terus bergerak ke depan untuk membina pemahaman dan penghayatan agama dalam erti kata yang luas serta menghayati budaya ilmu dalam kehidupan. Demi mendepani cabaran Islam masa kini, kita perlu terus melahirkan lebih ramai Zaid bin Datsinah yang mencintai Rasulullah SAW.

Justeru, mengimarahkan Rabiulawal dengan program menjurus kepada semangat serta perasaan cinta Rasulullah SAW dilihat sebagai usaha murni yang perlu diberi sokongan supaya rasa kasih sayang kepada Baginda disemai secara berterusan.
________________

Rencana telah disiarkan dalam Berita Harian pada 21 jan 2014